Nvidia显卡支持列表

语社
2021-06-29 / 0 评论 / 660 阅读 / 正在检测是否收录...
温馨提示:
本文最后更新于2021年07月06日,已超过194天没有更新,若内容或图片失效,请留言反馈。


*开普勒GK104/GK107/GK110核心的在Mojave里原生驱动
*开普勒GK106/GK208核心的在10.12.6+的系统里花屏闪屏

免驱花屏/闪屏无法驱动
GTXTitanGTX650RTX30XX
GTXTitan ZGTX650TiRTX20XX
GTX Titan BlackGTX660RTXX000
GTX690GTX660TiGTX9XX
GTX680GT720GTX10XX
GTX760/tiGT730
GTX770 GTX1660Ti/1660/1650
GTX780 GTX750
GTX780ti K2200
GTX650 K620
GT640 K1200
GT710 Titan X
GT740 Titan XP
K6000 Titan V
K5200 GV100
K5000 GP100
K4000 PXX00
K4200 PXX0
K2000 MX000
K2000D Quadro RTX 8000
K600 Quadro RTX 6000
K420 Quadro RTX 5000
Quadro RTX 4000

Nvidia Web Driver [最高支持到HighSierra 10.13.6]

不免驱
GTX Titan X(GP 102-400 Pascal核心)
GTX Titan Xp(GP 102-450 Pascal核心)
GTX 1080/ti
GTX 1070/ti
GTX 1060
GTX 1050/ti
GTX Titan X(GM 200 Maxwell core)
GTX 980/ti
GTX 970
GTX 960
GTX 950
GTX 750/ti
GTX 745
GT 1030
Quadro Mxxxx
Quadro Pxxx
Quadro Pxxxx
Quadro GP100
NVS 510
0

评论 (0)

取消